Hjälp

Omfattningen av fullmaktshavarens rättigheter

Du kan begränsa undertecknanderätten och faktorer som påverkar omfattningen av befogenheterna.

Rätt till utkast eller rätt till utkast och undertecknande

Den centrala begränsningen i omfattningen av fullmaktshavarens rättigheter är om fullmakten endast ger utkasträtt eller dessutom undertecknanderätt. När fullmakten endast ger utkasträtt kan fullmaktshavaren inte verka i systemet efter utkastskedet. När fullmakten inkluderar undertecknanderätt kan fullmaktshavaren godkänna överlåtelsehandlingar och ansökningar i systemet med bindande verkan för fullmaktsgivaren.

Begränsningen till utkast eller rätten till både utkast och undertecknande kan inkluderas i såväl specificerade som allmänna fullmakter.

Innehållet i en specificerad fullmakt bestämmer fullmaktshavarens rättigheter

Gränserna för fullmaktshavarens rättigheter, det som denne får göra på dina vägnar med bindande verkan, bestäms i princip enligt fullmaktens innehåll. Här är det först och främst en stor skillnad mellan en specificerad och en allmän fullmakt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten (se Typ av fullmakt om vilka omfattande rättigheter den allmänna fullmakten ger).

När du ger en specificerad fullmakt i systemet begränsas fullmaktshavarens rättigheter av själva fullmaktstypen. Systemet ser till att fullmaktshavaren på dina vägnar inte kan utföra andra typer av åtgärder i tjänsten än de åtgärder som fullmaktstypen gäller.

En specificerad fullmakt ska dessutom alltid noggrant definiera vilket objekt fullmakten gäller. Fullmaktshavaren kan inte på dina vägnar utföra åtgärder som gäller andra objekt (fastigheter eller arrenderätter) än de objekt som specificeras i fullmakten.

I en fullmakt för överlåtelse av en fastighet eller arrenderätt kan du också specificera en minimiköpeskilling och till vem objektet ska överlåtas. Denna specificering är bindande för fullmaktshavaren.

I en köpfullmakt kan du förutom objektet bestämma en maximiköpeskilling. Dessa specificeringar är bindande för fullmaktshavaren.

De inteckningsobjekt och -belopp som bestämts i en specificerad inteckningsfullmakt binder fullmaktshavaren.

Specificeringar av elektroniska pantbrev och till vem de ska överföras i en fullmakt för överföring av elektroniska pantbrev binder fullmaktshavaren.

Begränsningar av fullmaktshavarens rättigheter (dennes s.k. behörighet) kan inte inkluderas fritt i en elektronisk fullmakt.

När man verkar i en traditionell miljö med stöd av en skriftlig fullmakt finns det inga hinder för att ta in mycket detaljerade begränsningar och handlingsregler för fullmaktshavarens rättigheter i fullmakten.

Motsvarande är inte möjligt i en elektronisk miljö. Som redan konstaterats är det nästan helt uteslutet att ta in särskilda handlingsregler för fullmaktshavaren i en allmän fullmakt som ger rätt att använda Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Den allmänna fullmakten kan t.ex. inte begränsas till en viss fastighet. Dessutom kan typen av åtgärder som utförs i systemet inte begränsas på förhand. De enda möjliga begränsningarna är en maximal köpeskilling för vilken fullmaktshavaren kan sälja fastigheter på huvudmannens vägnar och om fullmakten endast ger rätt att göra utkast eller dessutom rätt att underteckna handlingar på fullmaktsgivarens vägnar.

Handlingsregler som begränsar fullmaktshavarens rättigheter kan inte heller tas in fritt i en specificerad elektronisk fullmakt. Den elektroniska fullmakten är en fullmakt där omfattningen av fullmaktshavarens rättigheter endast kan begränsas genom det som anges i fullmaktens standardiserade fält. Vad som kan anges där behandlas ovan i punkten Innehållet i fullmakten bestämmer fullmaktshavarens rättigheter.

Sammanfattning av hur omfattande rättigheter olika fullmaktstyper ger (specificerade fullmakter)

Försäljningsfullmakt

Försäljningsobjektet specificeras med fastighetsbeteckningen. Om fullmakten bara gäller en kvotdel ska kvotdelens storlek anges i fullmakten. Om fullmakten gäller ett nytt outbrutet område av fastigheten, specificeras det outbrutna områdets gränser i en kartbilaga till fullmakten samt genom att inkludera en verbal beskrivning av området i fullmakten. Dessutom anges om fullmakten gäller ett föravtal, ett köpebrev eller båda. Fullmakten kan även ange en minimiköpeskilling samt köparen av objektet.

Köpfullmakt

Även köpeobjektet specificeras med fastighetsbeteckningen. Om fullmakten bara gäller köp av en kvotdel eller ett outbrutet område av en fastighet, anger man kvotdelens storlek eller specificerar det outbrutna områdets gränser i en kartbilaga samt eventuellt genom en verbal beskrivning. Dessutom anges om fullmakten gäller ett föravtal, ett köpebrev eller båda. Ett maximalt pris för köpet kan anges i fullmakten.

Fullmakt för ansökan om inteckning

Köpeobjektet specificeras med fastighetsbeteckningen när befogenheterna anges. Dessutom kan man ange hur många inteckningar som kan sökas med fullmakten och deras företrädesordning. Inteckningsbeloppen anges också.

Fullmakt för överföring av elektroniskt pantbrev

Bara de elektroniska pantbrev som ska kunna överföras med fullmakten väljs. Pantbreven hämtas baserat på fastighetsbeteckningen och väljs en och en för fullmakten. Dessutom anges till vem fullmakterna överförs.