Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Valtuutetun oikeuksien laajuus

Valtakirjassa voit rajata sekä allekirjoittamiseen liittyvää oikeutta että toimivallan laajuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Oikeus luonnosteluun tai oikeus luonnosteluun ja allekirjoittamiseen

Keskeinen valtakirjaan liittyvä, valtuutetun oikeuksien laajuutta määrittävä rajaus on se, onko valtakirjassa annettu valtuutetulle pelkästään luonnosteluoikeudet vain luonnosteluoikeuksien lisäksi myös allekirjoitusoikeudet. Valtakirjalla, jossa on annettu vain luonnosteluoikeudet, ei pysty myöskään toimimaan järjestelmässä luonnostelua pidemmälle. Allekirjoitusoikeudet sisältävällä valtakirjalla voi myös hyväksyä luovutuskirjoja ja hakemuksia järjestelmässä valtuuttajaa sitovasti.

Rajaus pelkästään luonnosteluun tai oikeus sekä luonnosteluun että allekirjoittamiseen voidaan sisällyttää sekä yksilöityihin valtakirjaan että yleisvaltakirjaan.

Yksilöidyn valtakirjan sisältö määrää valtuutetun oikeuksia

Valtuutetun oikeuksien rajat, se, mitä valtuutettu saa puolestasi ja sinua sitovasti tehdä, määräytyy lähtökohtaisesti valtakirjan sisällön mukaisesti. Tällöin on ensinnäkin suuri ero sillä, annetaanko Kiinteistövaihdannan palvelussa yksilöity valtakirja vai yleisvaltakirja (ks. yleisvaltakirjan antamista laajoista oikeuksista kohdasta Valtakirjan tyyppi ).

Kun annat järjestelmässä yksilöidyn valtakirjan, jo valtakirjan tyyppi rajaa valtuutetun oikeuksia. Järjestelmä huolehtii siitä, ettei valtuutettu voi tehdä puolestasi muun tyyppisistä toimea palvelussa kuin juuri sen mukaisen toimen, jota valtakirjan tyyppi koskee.

Yksilöidyssä valtakirjassa määritetään aina tarkasti myös se kohde, jota valtuutus koskee. Valtuutettu ei voi tehdä puolestasi muita kohteita (kiinteistöjä tai vuokraoikeuksia) koskevia toimia kuin sitä, joka on valtakirjassa yksilöity.

Kiinteistön tai maanvuokraoikeuden luovuttamista koskevassa valtakirjassa voit yksilöidä myös vähimmäiskauppahinnan sekä sen, kenelle kohde on luovutettava. Tämä yksilöinti sitoo valtuutettua.

Ostovaltakirjassa voi määrätä kohteen lisäksi enimmäiskauppahinnan. Nämä yksilöinnit sitovat valtuutettua.

Yksilöidyssä kiinnitysvaltakirjassa määritelty kiinnityksen kohde ja kiinnitettävät rahamäärät sitovat valtuutettua.

Sähköisten panttikirjojen siirtovaltakirjassa yksilöidyt sähköiset panttikirjat sekä se, kenelle panttikirjoja siirretään, sitovat valtuutettua.

Sähköiseen valtakirjaan ei voida sisällyttää vapaasti valtuutetun oikeuksia eli ns. valtuutetun kelpoisuutta rajaavia seikkoja

Kun toimitaan kirjallisen valtakirjan perusteella perinteisessä ympäristössä, ei ole estettä ottaa mukaan valtakirjaan hyvinkin tarkkoja rajauksia ja toimiohjeita koskien valtuutetun oikeuksia.

Sähköisessä ympäristössä vastaava ei ole mahdollista. Edellä on jo todettu, että Kiinteistövaihdannan palvelun käyttöön oikeuttavaan yleisvaltakirjaan ei voida juurikaan sisällyttää erityisiä toimintaohjeita valtuutetulle. Yleisvaltakirjassa ei voi rajata esimerkiksi sitä, mitä kiinteistöä valtuutus koskee. Myöskään järjestelmässä tehtävien toimien tyyppiä ei voi ennalta rajata. Rajaus voi koskea vain sitä, mihin enimmäiskauppahintaan valtuutettu voi myydä kiinteistöjä päämiehen puolesta sekä sitä, oikeuttaako valtuutus ainoastaan asiakirjojen luonnosteluun vai koskeeko se myös asiakirjojen allekirjoittamista valtakirjan antajan puolesta.

Myöskään yksilöityyn sähköiseen valtakirjaan ei voi vapaasti merkitä valtuutetun oikeuksia rajaavia toimiohjeita. Sähköinen valtakirja on asiakirja, jossa valtuutetun oikeuden laajuus on rajattavissa vain valtakirjan nimenomaisissa, vakioiduissa kentissä ilmoitettavien seikkojen osalta. Nämä seikat on lueteltu edellä kohdassa Valtuutuksen sisältö määrää valtuutetun oikeuksia.

Yhteenveto valtuutetun oikeuksien laajuudesta eri valtakirjatyypeissä (yksilöidyt valtakirjat)

Myyntivaltakirja

Myytävä kohde yksilöidään kiinteistötunnuksella. Jos valtuutus koskee vain määräosaa, määräosan suuruus ilmoitetaan valtakirjassa. Jos valtuutus koskee uutta määräalaa kiinteistöstä, määräalan rajat yksilöidään valtakirjaan otettavalla karttaliitteellä sekä valtakirjaan otettavalla määräalan sanallisella kuvauksella. Myyntivaltakirjassa määritetään lisäksi, koskeeko valtakirja esisopimusta, kauppakirjaa vai molempia. Valtakirjaan voi myös määrittää minimikauppahinnan sekä ostajan, jolle kohde myydään.

Ostovaltakirja

Myös ostettava kohde yksilöidään kiinteistötunnuksella. Jos valtuutus koskee vain kiinteistön määräosan tai määräalan ostamista, kohde yksilöidään määräosan suuruus ilmoittamalla tai määräalan rajat yksilöimällä karttaliitteellä ja mahdollisella sanallisella kuvauksella. Ostovaltakirjassa määritetään lisäksi, koskeeko valtakirja esisopimusta, kauppakirjaa vai molempia. Valtakirjaan voi myös määrittää maksimikauppahinnan.

Valtakirja kiinnityksen hakemiseksi

Ostettava kohde yksilöidään toimivaltakuvauksessa kiinteistötunnuksella. Kiinnitysvaltakirjassa voi määritellä lisäksi, montako kiinnitystä valtakirjalla voi hakea ja missä etusijajärjestyksessä ne voi hakea. Lisäksi määritellään kiinnitysten rahamäärät.

Valtakirja sähköisen panttikirjan siirtämiseksi

Valtakirjalle valitaan ne sähköiset panttikirjat, jotka valtakirjalla voi siirtää. Siirrettävissä olevat panttikirjat haetaan kiinteistötunnuksen perusteella ja valitaan yksitellen erikseen valtakirjalle. Lisäksi valtakirjalle merkitään se, kenelle valtakirjat siirretään.

versio: v14.5.5