Hjälp

Typ av fullmakt

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan du ge en elektronisk fullmakt och ange vilka funktioner som får användas och anda begränsningar.

Fullmaktstyper

Specificerad fullmakt

Fullmakter som ges i Fastighetsöverlåtelsetjänsten indelas i specificerade och allmänna fullmakter. Fullmakten ges oftast specificerat och inte som en allmän fullmakt. Med en specificerad fullmakt kan man ge någon annan rätt att sköta ett visst fastighetsärende i Fastighetsöverlåtelsetjänsten, t.ex. försäljning av en viss fastighet eller ansökan om inteckning till ett visst belopp.

För en specificerad fullmakt ska man först välja vilken typ av rättshandling eller ansökan den gäller. Specificerade fullmakter kan ges för följande ärenden:

  • köp eller undertecknande av ett gåvobrev på förvärvarens vägnar
  • ansökan om inteckning
  • överföring av elektroniskt pantbrev
En specificerad fullmakt ska alltid noggrant definiera vilket objekt fullmakten gäller. I en specificerad fullmakt för överlåtelse av en fastighet eller arrenderätt kan man ange ett minimipris för överlåtelsen. I en specificerad köpfullmakt kan man även ange vilket maximipris fullmaktshavaren får betala för objektet. Är det en specificerad inteckningsfullmakt ska den alltid specificera beloppen för de sökta inteckningarna. En specificerad fullmakt för överföring av elektroniskt pantbrev ska specificera vilka pantbrev fullmakten gäller och till vem de överförs.

Genom en specificerad fullmakt kan man begränsa fullmaktshavarens rättigheter till rätten att göra utkast (utkastfullmakt). Förutom utkasträtten kan fullmakten ge rätt att godkänna handlingen, dvs. underteckna den (undertecknandefullmakt).

Allmän fullmakt

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten kan man ge någon annan en allmän fullmakt att verka i tjänsten på fullmaktsgivarens vägnar (allmän fullmakt). Den här fullmakten begränsar inte fullmaktshavarens rätt till att gälla ett visst objekt (t.ex. en viss fastighet), en viss överlåtelsetyp (såsom köp, byte eller gåva) eller en viss ansökan. Fullmaktshavaren har rätt att på fullmaktsgivarens vägnar utföra alla de åtgärder som fullmaktsgivaren själv överhuvudtaget skulle kunna utföra i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Åtgärderna kan dessutom utan förhandsbegränsningar gälla alla fastigheter som fullmaktsgivaren äger samt alla överförbara arrenderätter och elektroniska pantbrev i fullmaktsgivarens namn.

En allmän fullmakt kan dock begränsas i två avseenden. 1) Man kan bestämma ett maximipris för vilket fullmaktshavaren kan överlåta fullmaktsgivarens fastigheter i tjänsten. 2) En annan viktig begränsning är att ge den allmänna fullmakten med undertecknanderätt eller bara utkasträtt.

Eftersom en allmän fullmakt ger fullmaktshavaren vittgående rättigheter att verka på fullmaktsgivarens vägnar i tjänsten bör givande av fullmakt med undertecknanderätt övervägas noggrant. Däremot är en allmän fullmakt med utkasträtt ofta användbar när fullmaktshavarens uppgift är att göra utkast till olika överlåtelsehandlingar eller ansökningar i systemet på fullmaktsgivarens vägnar.

En allmän fullmakt med undertecknanderätt är främst avsedd för situationer där man vill ge en företrädare för en viss organisation, t.ex. en kommun eller förening, rätt att göra överlåtelser eller ansökningar i tjänsten (även underteckna). Då ges fullmakten ofta i form av en separat skriftlig fullmakt och inte genom tjänstens elektroniska allmänna fullmakt.