Kiinteistövaihdannan palvelu

Ohjeet

Siirry ohjeiden sisällysluetteloon

Valtakirjan tyyppi

Kiinteistövaihdannan palvelussa voit antaa sähköisen valtakirjan, ja määrittää siihen toiminnot ja rajaukset, joiden perusteella valtakirjaa voi käyttää.

Valtakirjatyypit

Yksilöity valtakirja

Kiinteistövaihdannan palvelussa annettavat valtakirjat jaetaan yksilöityihin valtakirjoihin ja yleisvaltakirjoihin. Yleensä valtuutus annetaan nimenomaan yksilöidyllä valtakirjalla eikä yleisvaltakirjalla. Yksilöidyllä valtakirjalla voit antaa toiselle oikeuden hoitaa jonkin tietyn kiinteistöasian, esim. tietyn kiinteistön myymisen tai tietyn suuruisen kiinnityksen hakemisen, Kiinteistövaihdannan palvelussa.

Yksilöity valtakirjaa käytettäessä valitaan ensin se oikeustoimi- tai hakemustyyppi, jota varten valtuutus annetaan. Yksilöity valtuutus voidaan antaa seuraavia asioita varten:

  • kiinteistön tai maanvuokraoikeuden luovuttaminen 
  • kiinteistön tai maanvuokraoikeuden ostaminen tai niitä koskevan lahjakirjan allekirjoittaminen saajan puolesta
  • kiinnityksen hakeminen
  • sähköisen panttikirjan siirtäminen

Yksilöidyssä valtakirjassa on aina tarkasti määriteltävä se kohde, jota valtuutus koskee. Yksilöidyssä kiinteistön tai maanvuokraoikeuden luovutusvaltakirjassa voidaan lisäksi yksilöidä vähimmäishinta sekä se, jolle kohde luovutetaan. Yksilöidyssä ostovaltakirjassa voidaan yksilöidä myös enimmäishinta, jonka valtuutettu saa kohteesta maksaa. Jos kysymys on yksilöidystä kiinnitysvaltakirjasta, siinä on myös aina yksilöidysti määrättävä haettavien kiinnitysten rahamäärät. Sähköisen panttikirjan yksilöidyssä siirtovaltakirjassa on yksilöitävä ne panttikirjat, joita valtuutus koskee sekä se, kenelle sähköiset panttikirjat siirretään.

Yksilöidyssä valtakirjassa voidaan rajata valtuutetun oikeudet vain luonnosteluun (luonnosteluvaltakirja). Valtakirjassa voidaan antaa oikeudet luonnostelun lisäksi myös asiakirjan hyväksymiseen eli allekirjoittamiseen (allekirjoitusvaltakirja).

Yleisvaltakirja

Kiinteistövaihdannan palvelussa voidaan antaa toiselle myös yleinen valtuutus toimia palvelussa valtuuttajan puolesta (yleisvaltakirja). Tässä valtakirjassa ei rajata valtuutetun oikeutta mihinkään tiettyyn kohteeseen (kuten vain tietty kiinteistö), mihinkään tiettyyn luovutustyyppiin (kuten vain kauppa, vaihto tai lahja) tai mihinkään tiettyyn hakemukseen. Valtuutetulla on oikeus tehdä valtuuttajan puolesta kaikkia niitä toimia, joita Kiinteistövaihdannan palvelussa yleensä ottaen myös valtuuttaja itse voisi tehdä. Toimet voivat myös kohdistua kaikkiin valtuuttajan omistamiin kiinteistöihin, hänen nimissään oleviin, järjestelmässä siirrettävissä oleviin vuokraoikeuksiin tai hänen nimissään oleviin sähköisiin panttikirjoihin ennalta rajoittamatta.

Kahdessa eri suhteessa yleisvaltuutusta voidaan kuitenkin rajata. Ensinnäkin yleisvaltakirjassa voidaan määrätä se enimmäishinta, jolla valtuutettu voi valtakirjan antajan kiinteistöjä palvelussa luovuttaa. Toinen tärkeä rajaus on se, että yleisvaltakirja voidaan antaa joko allekirjoitusoikeuksin tai vain luonnosteluoikeuksin.

Koska yleisvaltakirja antaa valtuutetulle erittäin laajat oikeudet toimia valtakirjan antajan puolesta palvelussa, allekirjoitusoikeudet tuottavan yleisvaltakirjan antamista tulisi tarkkaan harkita. Sen sijaan yleisvaltakirja luonnosteluoikeuksin on usein käyttökelpoinen väline silloin, kun valtuutetun tehtävänä on luonnostella useita erillisiä luovutuskirjoja tai hakemuksia valtuutetun puolesta järjestelmässä.

Yleisvaltakirja allekirjoitusoikeuksin on tarkoitettu lähinnä niitä tilanteita varten, joissa jonkin yhteisön, kuten kunnan tai yhdistyksen, puolesta halutaan antaa yhteisön edustajalle oikeudet toimia palvelussa luovutustoimia tai hakemuksia tehden (myös allekirjoittaen). Valtuutus annetaan tällöin usein erityisellä kirjallisella yleisvaltakirjalla eikä palvelussa annettavalla sähköisellä yleisvaltakirjalla.

versio: v14.5.5