Hjälp

Företagsanvändare

Företagsanvändare ska identifiera sig i Fastighetsöverlåtelsetjänsten med en elektronisk autentiseringsmetod. Inloggningen för företagsanvändare sker genom adressen www.kiinteistoasiat.fi -> Logga in som företagsanvändare (länk).

Företaget svarar själv för administrationen av sina användarrättigheter.

Stark autentisering

Stark autentisering av företagsanvändare sker med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort. Vid inloggning med dessa kontrollerar Fastighetsöverlåtelsetjänsten automatiskt firmateckningsrätten i Handelsregistret. Om personen har fimateckningsrätt i flera organisationer, ger tjänsten möjlighet att välja vilken organisation denne vill företräda. I annat fall styrs användaren direkt till tjänstens förstasida.

Stark autentisering möjliggör underskrifter på företagets vägnar. Firmateckningsrätten kontrolleras i Handelsregistret.

Autentisering med Katso-kod

Katso-autentisering tillhandahålls av Skatteförvaltningen och har skapats för autentisering av företag i myndigheternas e-tjänster. För autentisering krävs en Katso-kod. Katso-koden är avgiftsfri. Koder, användning och tillhörande uppgifter administreras i Katso-tjänsten. Ytterligare information http://www.vero.fi/katso

Användning av Katso-tjänsten kräver en personlig Katso-kod. Om användaren har en Katso-underkod, måste den höjas till en Katso-kod.

Katso-koden måste ges behörighet för användning av Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Obs. Auktoriseringen på Katso-sidorna motsvarar inte en sådan elektronisk fullmakt som ges i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Katso-huvudanvändaren kan ge Katso-koden någon av följande roller:

  • Ägarskap ger rätt att vidta åtgärder som gäller fastigheter, t.ex. utkast till överlåtelsehandlingar och inteckningsansökningar.
  • Befullmäktigande ger rätt att använda företagets fullmakter, verka för kundens räkning enligt fullmakten

Katso-koder kan inte användas för underskrifter. Företagets företrädare kan underteckna handlingar genom stark autentisering.

Fakturering

Företagsanvändare kan betala ärendehanteringsavgifter på samma sätt som privatpersoner, dvs. med nätbankskoder.

Företagen har alternativt möjlighet att ingå ett faktureringsavtal, som underlättar betalningarna. Faktureringsavtalet möjliggör betalning av ärendehanterings- och ansökningsavgifter på faktura. Fakturan samlar avgifter för 30 dagar räknat från den första fakturerade händelsen. Om användarens organisation har ett gällande faktureringsavtal, kan användaren välja mellan att betala ärendehanterings- eller ansökningsavgiften genom nätbanken eller att bli fakturerad i efterhand.

Ytterligare information om faktureringen finns i avsnittet Till organisationer -> Faktureringsavtal